پروموشنهای نوروز 96

پروموشن 20 تا 30 درصد ویژه نوروز 95

 پروموشن های 20 تا 30 درصد ویژه نوروز 96

پروموشن های ویژه نوروز 96 فیدیلیو کلاب 
از 1 فروردین تا 14 فروردین 

استاتیرا 25% -  سیمرغ2 25% - مورانو (6 شعبه) 25% - مانسون 25
کافه گراف 25% - کافه پله 25% - لیوینگ روم 20% - دلیون 20
تمامی پروموشن ها 3 امتیاز میباشد

 

 پروموشن های 20 تا 30 درصد ویژه نوروز 96

پروموشن های ویژه نوروز 96 فیدیلیو کلاب 
از 1 فروردین تا 14 فروردین 

استاتیرا 25% -  سیمرغ2 25% - مورانو (6 شعبه) 25% - مانسون 25
کافه گراف 25% - کافه پله 25% - لیوینگ روم 20% - دلیون 20
تمامی پروموشن ها 3 امتیاز میباشد